Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Công nghệ - Thông tin (http://tailieutonghop.com/free/f156/)
-   -   Giải pháp xếp hàng tự động với chi phí thấp áp dụng tại thư viện trường đại học kinh tế, đại học Đà Nẵng (http://tailieutonghop.com/free/giai-phap-xep-hang-tu-dong-voi-chi-phi-thap-ap-dung-tai-thu-vien-truong-dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-da-nang_f156-32593.html)

dovanluon 08-26-2013 09:25 PM

Giải pháp xếp hàng tự động với chi phí thấp áp dụng tại thư viện trường đại học kinh tế, đại học Đà Nẵng
 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục và đào tạo sẽ tạo ra một bước chuyển cơ bản trong quá trình đổi mới công tác quản lý giáo dục, phương pháp giảng dạy và học tập, trong đó công nghệ thông tin được xem như một trong những công cụ hỗ trợ cho hoạt động thư viện, giảm bớt hoặc thay thế một số công việc thủ công 0. Trong bài báo này, chúng tôi tập trung nghiên cứu bài toán xếp hàng tự động và phân tích những mô hình xếp hàng tự động hiện có. Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã đề xuất một giải pháp kỹ thuật khả thi để xây dựng một hệ thống xếp hàng đơn giản với chi phí thấp, phù hợp với hoàn cảnh của thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Giải pháp đã được xây dựng trên ngôn ngữ Visual C#, SQL Server 2008 và tích hợp phần mềm xử lý tiếng nói SaoMai. Hệ thống được triển khai thực nghiệm và đã cho những kết quả khả quan.


Xin thông báo, bây giờ là 11:19 PM