Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Công nghệ - Thông tin (http://tailieutonghop.com/free/f156/)
-   -   5 bước tiếp cận: Ứng dụng Web thế hệ kế tiếp (http://tailieutonghop.com/free/5-buoc-tiep-can-ung-dung-web-he-ke-tiep_f156-32251.html)

dovanluon 08-19-2013 11:16 PM

5 bước tiếp cận: Ứng dụng Web thế hệ kế tiếp
 
Bài viết sẽ liệt kê 5 yếu tố chính của công nghệ Web mới nhất và đưa ra một số gợi ý để các doanh nghiệp có thể chuẩn bị tốt hơn. Và thậm chí là xây dựng và triển khai một số trong các ứng dụng Web cải tiến này.


Xin thông báo, bây giờ là 10:19 AM