Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Công nghệ - Thông tin (http://tailieutonghop.com/free/f156/)
-   -   10G - Epon mạng quang thụ động Ethernet thế hệ kế tiếp (http://tailieutonghop.com/free/10g-epon-mang-quang-thu-dong-ethernet-he-ke-tiep_f156-32250.html)

dovanluon 08-19-2013 11:15 PM

10G - Epon mạng quang thụ động Ethernet thế hệ kế tiếp
 
Bài báo giới thiệu tổng quan về công nghệ mạng truy nhập quang thụ động Ethrnet 10 Gigabit theo tiêu chuẩn ieee Std 802.3av TM - 2009 với vai trò là công nghệ mạng truy nhập kế tiếp tốc độ cao có khả năng hỗ trợ cả tốc độ đối xứng hai hướng 10 Gbit/s và không đối xứng 10 Gbits/s đường lên và 1 Gbit/s đường xuống, trong khi vẫn duy trì tính tương thích ngược với các thiết bị Epon đã được triển khai.


Xin thông báo, bây giờ là 02:08 PM