Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Tư tưởng HCM (http://tailieutonghop.com/free/f113/)
-   -   Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chi bộ 4 tốt (http://tailieutonghop.com/free/hoc-tap-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-xay-dung-chi-bo-4-tot_f113-7988.html)

goldacb 04-03-2012 01:19 AM

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chi bộ 4 tốt
 
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chi bộ 4 tốt


Đảng ta đang triển khai cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề: Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh". Đây là chủ đề xuyên suốt năm 2010 gắn với đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Do đó, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chi bộ 4 tốt có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.Xin thông báo, bây giờ là 11:40 PM