View Single Post
  #1  
Old 03-27-2012, 12:17 AM
rangthuahehe rangthuahehe is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại công ty tnhh nhựa đường petrolimex


MỤC LỤCCHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN 1

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM… 1

1. Khái niệm tuyển mộ. 1

2. Khái niệm tuyển chọn. 1

II. NGUỒN TUYỂN MỘ.. 2

1. Nguồn tuyển mộ bên trong tổ chức. 2

2. Nguồn tuyển mộ bên ngoài tổ chức. 3

III. CÁC BƯỚC CỦA QUÁ TRÌNH TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN.. 4

1. Các bước của quá trình tuyển mộ. 4

1.1. Xây dựng chiến lược tuyển mộ. 4

1.1.1. Lập kế hoạch tuyển mộ. 4

1.1.2. Xác định nguồn và phương pháp tuyển mộ. 4

1.1.3. Xác định nơi tuyển mộ. 5

1.2. Tìm kiếm người xin việc. 5

1.3. Đánh giá quá trình tuyển mộ. 6

2. Các bước của quá trình tuyển chọn. 6

2.1. Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ. 6

2.2. Sàng lọc qua đơn xin việc. 7

2.3. Trắc nghiệm nhân sự trong tuyển chọn. 8

2.4. Phỏng vấn tuyển chọn. 9

2.5. Khám sức khoẻ và đánh giá thể lực của các ứng viên. 10

2.6. Phỏng vấn bởi người lãnh đạo trực tiếp. 10

2.7. Thẩm tra các thông tin thu được trong quá trình tuyển chọn. 11

2.8. Tham quan công việc. 11

2.9. Ra quyết định tuyển chọn. 11

IV. ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TUYỂN CHỌN, TUYỂN MỘ.. 12

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX.. 13

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX (CÔNG TY) 13

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 13

2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty. 14

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty. 16

4. Nguồn nhân lực của Công ty. 17

5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 18

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 21

1. Tình hình biến động số lượng lao động trong Công ty. 22

2. Quy trình tuyển mộ, tuyển chọn của Công ty. 23

2.1. Tiêu chuẩn lao động tuyển dụng vào làm việc tại Công ty. 23

2.1.1. Tiêu chuẩn chung. 23

2.1.2. Tiêu chuẩn cụ thể. 23

2.2. Quy trình tuyển dụng. 24

2.2.1. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng. 24

2.2.2. Thông báo tuyển dụng. 26

2.2.3. Hồ sơ dự tuyển. 28

2.2.4. Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển. 28

2.2.5. Tổ chức thi tuyển. 29

3. Ký kết hợp đồng lao động. 33

3.1. Ký kết hợp đồng thử việc. 33

3.3.1. Nguyên tắc. 33

3.1.2. Quy định về Hợp đồng thử việc. 34

3.1.3. Quy trình thực hiện. 34

3.2.4. Ký kết hợp đồng lao động. 35

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX.. 37

I. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI CỦA CÔNG TY.. 37

1. Những thuận lợi của Công ty. 37

2. Những khó khăn của Công ty. 38

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP. 39

1. Tăng cường các kênh thông tin tuyển dụng. 39

1.1. Tăng cường kênh thông tin tuyển dụng bên trong tổ chức. 39

1.2. Tăng cường kênh thông tin tuyển dụng bên ngoài tổ chức. 40

2. Hoàn thiện đơn xin việc cho từng vị trí công việc. 42

3. Kết hợp giữa tiếp nhận hồ sơ với phỏng vấn sơ bộ. 45

4. Bổ xung phần thi trắc nghiệm trong nội dung thi tuyển. 46

5. Thực hiện công tác khám sức khoẻ. 48

III. KIẾN NGHỊ. 48

1. Nâng cao sức hấp dẫn của Công ty trên thị trường lao động. 48

2. Thực hiện tốt hơn nữa công tác phân tích công việc. 49

KẾT LUẬN.. 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trả Lời Với Trích Dẫn