View Single Post
  #1  
Old 02-17-2012, 05:11 PM
rangthuahehe rangthuahehe is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709Luật Công an nhân dân 2005/54/2005/QH11

Số hiệu: 54/2005/QH11 Loại văn bản: Luật Ngày ban hành: 2005-11-29
Người ký: Nguyễn Văn An
QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54/2005/QH11

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoá XI, kỳ họp thứ 8
(Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005)

LUẬT

CÔNG AN NHÂN DÂN


Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về Công an nhân dân.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối
-----------------------------
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

luat_cong_an_nhan_dan_2005

Trả Lời Với Trích Dẫn