View Single Post
  #1  
Old 07-01-2012, 10:43 PM
duongdd duongdd is offline
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,440
Send a message via Yahoo to duongddNghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng thực vật trong một số trạng thái thảm thực vật ở xã thần sa, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

MỞ ĐẦU .................................................. .................................................. .. 1
1. Đặt vấn đề .................................................. ............................................... 1
2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................. ................................ 2
3. Phạm vi nghiên cứu .................................................. ................................. 2
4. Đóng góp mới của luận văn .................................................. ..................... 2
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .................................................. ... 4
1.1. Những nghiên cứu về thảm thực vật và hệ thực vật trên thế giới và Việt
Nam .................................................. .................................................. .......... 4
1.1.1. Những nghiên cứu về thảm thực vật ................................................ 4
1.1.2. Những nghiên cứu về hệ thực vật .................................................. .. 7
1.2. Những nghiên cứu về thành phần loài, thành phần dạng sống và cấu trúc
.................................................. .................................................. ................. 10
1.2.1. Những nghiên cứu về thành phần loài ............................................. 10
1.2.2. Những nghiên cứu về thành phần dạng sống .................................. 14
1.2.3. Những nghiên cứu về cấu trúc rừng ................................................ 18
1.3. Những nghiên cứu về các loài thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng
.................................................. .................................................. ................. 21
1.4. Những nghiên cứu về thảm thực vật, đa dạng thực vật ở Thái Nguyên và
khu vực nghiên cứu .................................................. .................................... 23
Chương 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI VÙNG NGHIÊN CỨU........ 26
2.1. Điều kiện tự nhiên vùng nghiên cứu .................................................. .... 26
2.2. Điều kiện xã hội vùng nghiên cứu .................................................. ....... 30
Chương 3: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................... 34
3.1. Đối tượng nghiên cứu .................................................. .......................... 34
3.2. Phương pháp nghiên cứu .................................................. .................... 34
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................. ....... 37
4.1. Đa dạng thảm thực vật và hệ thực vật ở KVNC ..................................... 37
4.1.1. Đa dạng thảm thực vật .................................................. .................. 37
4.1.2. Đa dạng hệ thực vật .................................................. ...................... 39
4.2. Đa dạng thành phần loài trong các trạng thái thảm thực vật ở KVNC .... 65
4.3. Các loài thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở KVNC ................ 74
4.4. Đa dạng thành phần dạng sống trong các trạng thái thảm thực vật ......... 75
4.5. Đa dạng về cấu trúc hình thái của các trạng thái thảm thực vật .............. 84
4.6. Đề xuất một số biện pháp nhằm bảo tồn các trạng thái thảm thực vật ở
KVNC .................................................. .................................................. ...... 92
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .................................................. ...................... 96
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................. ........................ 98


__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn