View Single Post
  #1  
Old 05-12-2012, 10:11 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Thực trạng nền kinh tế ở Việt Nam những năm qua và giải pháp cho nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Thực trạng nền kinh tế ở Việt Nam những năm qua và giải pháp cho nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Số trang: 22
Dung lượng 31.25 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

A. Cơ sở lý luận về vấn đề 2

I. Sự hình thành và phát triển của kinh tế thị trường 2
1. Quá trình chuyển từ kinh tế tự nhiên lên kinh tế hàng hoá 2
2. Bước chuyển từ kinh tế hàng hoá giản đơn sang nền kinh tế thị trường 3
3. Những đặc trưng của kinh tế thị trường 3
II. Khái quát thị trường và cơ chế thị trường 4
1. Thị trường 4
2. Cơ chế thị trường 5

B. kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam. 7

I. Các giai đoạn hình thành kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở VN 7
1. Định hướng XHCN của kinh tế thị trường Việt Nam. 7
2. Các giai đoạn và biện pháp hình thành nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam 8
II. Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam. 10
1. Nhà nước 10
2. tính tất yếu khách quan của sự quản lý nhà nước ........ 11
3. Vai trò kinh tế của nhà nước 12

C. Thực trạng nền kinh tế ở Việt Nam những năm qua và giải pháp cho nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa 13

I. Thực trạng của nền kinh tế Việt Nam những năm qua 13
1. Kinh tế hàng hoá kém phát triển, nền kinh tế còn mang nặng tính tự cấp tự túc 14
2. Ảnh hưởng của mô hình kinh tế chỉ huy với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp 15
3. Thực chất quá trình chuyển nền kinh tế Việt Nam sang nền KTTT theo định hướng XHCN. 15
II Phương hướng và giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới cơ chế kinh tế ở nước ta. 17
1. Nhận thức về cơ cấu kinh tế mới ở nước ta 17
2. Những giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới cơ chế kinh tế nước ta 18

Kết luận


Trả Lời Với Trích Dẫn