View Single Post
  #1  
Old 04-30-2012, 10:07 AM
rangthuahehe rangthuahehe is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

TÊN DN
Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tư Do - Hạnh Phúc
-------------


.........., ngày………… tháng……… năm………..
QUYẾT ĐỊNH
(V/v Giải thể doanh nghiệp)
- Căn cứ Điều 111 và Điều 112 của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2000.
- Căn cứ Điều ……….của Điều lệ công ty ……………được thông qua ngày
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
- Doanh nghiệp
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Giải thể doanh nghiệp
- Số Đăng ký kinh doanh……ngày cấp…… ……nơi cấp …………
- Số Giấy phép thành lập…………………..ngày cấp………nơi cấp……..
- Địa chỉ trụ sở:…………………
Điều 2: Lý do giải thể:
............................Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

mau_quyet_dinh_giai_the_doanh_nghiep

Trả Lời Với Trích Dẫn